Sử dụng chứng thư số ?
Tạo tài khoản sử dụng chứng thư số, hệ thống cho phép sử dụng các tính năng:

Gửi đơn khởi kiện và theo dõi tiến trình giải quyết đơn

Đăng ký nhận văn bản tống đạt từ Tòa án

Nhận văn bản tống đạt từ Tòa án

(Để đăng ký sử dụng chứng thư số, bạn cần đến các đơn vị cung cấp chứng thư số như: Ban cơ yếu chính phủ, Viettel, Symantec...)
Không sử dụng chứng thư số ?
Tạo tài khoản không sử dụng chứng thư số, hệ thống cho phép sử dụng các tính năng:

Đăng ký nhận văn bản tống đạt từ Tòa án.

Nhận văn bản tống đạt từ Tòa án.